1

Bank Spółdzielczy

Adres:
ul. Wardyńskiego 15a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon:
041 263-33-32; 041 266-12-10

E-mail:

Strona:

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek:
07:00 - 18:00
wtorek:
07:00 - 18:00
środa:
07:00 - 18:00
czwartek:
07:00 - 18:00
piątek:
07:00 - 18:00
sobota:
-
niedziela:
-
OPCJE
Udogodnienia:
O firmie

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim jest spadkobiercą i kontynuatorem kilkunastu spółdzielczych instytucji i stowarzyszeń oszczędnościowo - pożyczkowych, a także spółdzielczości spożywców, istniejących w rejonie ostrowieckim w przeciągu ponad 100 lat. Genealogię Banku przedstawia poniższy rysunek:

Liczące cztery wieki miasto Ostrowiec od dawna uwikłane było w system bankowy. Już w 1895 roku w Ostrowcu powstało stowarzyszenie o nazwie Ostrowieckie Towarzystwo Oszczędnościowo- Pożyczkowe "Wzajemność". Działało ono na początku przy urzędzie pocztowym mieszczącym się przy ul. Siennieńskiej. Głównymi organizatorami "Wzajemności" byli Jan Głogowski - lekarz miejski, Jan Żakowski - aptekarz oraz urzędnicy Zakładów Ostrowieckich w Klimkiewiczowie. Na początku 1902 r. Tomasz Głowacki - właściciel cegielni stał się inicjatorem i współorganizatorem stowarzyszenia pod nazwą "Bank Przemysłowców Ostrowieckich". Te dwa najstarsze stowarzyszenia przez wiele lat były głównymi filarami spółdzielczości w Ostrowcu. Wraz z nimi istniało przez krótsze lub dłuższe okresy czasu także: Ostrowieckie Stowarzyszenie Spożywcze, Kasa Wzajemnej Pomocy Pracowników Zakładów Ostrowieckich, Gminna Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa w Częstocicach, Towarzystwo Spożywcze "Przyszłość", Drugie Ostrowieckie Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe "Wzajemna Pomoc", Spółdzielczy Bank Przemysłowo Rolny, Kasy Stefczyka w Waśniowie, Kunowie i Dębowej Woli. Instytucje te działające w latach 1895 -1950 wspierały rozwój lokalnego rzemiosła, przemysłu i rolnictwa.

Wraz z zapoczątkowaniem w 1948 r. reformy systemu bankowego następowała głęboka reorganizacja spółdzielczości oszczędnościowo - pożyczkowej. Zgodnie z nową polityką społeczną i ekonomiczną zreformowane banki miały kredytować określone środowiska. W 1950 r Ostrowiecki Bank Przemysłowo-Rolny z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcony został w Gminną Kasę Spółdzielczą, w skład której włączona została Kasa Stefczyka w Kunowie. Obejmowała ona swoim zasięgiem miasto Ostrowiec oraz gminy wiejskie Bodzechów, Kunów i Rude Kościelną.

Nowy etap rozwoju spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej zapoczątkowała ustawa z 17 II 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach. Zastąpiła ona ustawę o spółdzielczości z 1920 r., a także ustawę z 1948r. o Centralnym Związku Spółdzielczym. Zachowano zasady otwartego i dobrowolnego członkostwa, demokratycznego zarządzania i kontroli oraz obowiązku prowadzenia pracy społeczno-wychowawczej. Na walnym zgromadzeniu delegatów ostrowieckiej Kasy spółdzielczej, obradującym w sali ZDK dnia 1 IV 1962 r. w oparciu o wzorcowy projekt uchwalono nowy statut spółdzielni. W pierwszych paragrafach stwierdzono, że będzie się ona nazywać "Bankiem Spółdzielczym", a teren działania obejmować będzie miasto Ostrowiec, a także gromady wiejskie: Bodzechów, Boria, Chmielów, Jędrzejowice, Karczma Miłkowska, Kunów, Nietulisko Wielkie, Sarnówek i Szewna.

Głównym celem Banku było wpieranie finansowe gospodarstw rolnych, wspierano także rzemiosło, handel i usługi. Od 1975 r. bankom spółdzielczym przypadła rola bezpośredniego kredytowania gospodarstw indywidualnych i uspołecznionych we wszystkich dziedzinach działalności. Według danych za 1975 r. z pożyczek BS w Ostrowcu skorzystało 6256 osób.

W 1989 roku rozpoczęła się transformacja ustrojowa, która objęła wszystkie dziedziny życia co spowodowała kolejne zmiany statutu. W tekście uchwalonym na walnym zgromadzeniu 2 IV 1989r. stwierdzono, że siedzibą Banku jest miasto Ostrowiec, a terenem działania cały kraj. Podkreślono, że jest to instytucja samodzielna i samorządna. W dwunastu punktach ujęto rodzaje czynności bankowych. Rozpoczęła się działalność Banku w warunkach nowych reguł gospodarczych, których istotnym elementem stała się konkurencyjność. Kolejnym ważnym elementem w dziejach Banku była budowa nowej siedziby przy ul. Wardyńskiego, która do dzisiaj jest centralą Banku. Otwarcie odbyło się 27 czerwca 1992r.

W 1994 roku Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z restrukturyzacją banków spółdzielczych przystąpił do zrzeszenia Małopolskiego Banku Regionalnego z siedzibą w Krakowie.

Działalność oraz pozycja ostrowieckiego Banku Spółdzielczego umożliwiła w 1998 r. przyłączenie Banków Spółdzielczych w Waśniowie, Łagowie i Nowej Słupi, a w 1999 r. także Banku Spółdzielczego w Baćkowicach. W 2003 roku Bank Spółdzielczy w Ostrowcu przejął od Banku Polskiej Spółdzielczości oddział w Ćmielowie. Od kilku lat rozwijamy nasze usługi o nowe produkty. W 2006 roku wdrożyliśmy System Bankowości Internetowej, a także poszerzyliśmy sieć Naszych bankomatów.

Galeria
Lokalizacja
Dołącz do
swoich znajomych!